To konpasion kifer selektif?

Mo pa konpran!

To enn bon dimounn twa… Kan to trouv lezot soufer to leker fermal, Kan enn zanfan maltret ou bizin enn ti led, kan enn fami dan lapenn… to touzour prezan pu donn to koudme.

To enn bon dimounn twa! Pena zes lorla…

To dir to kont violans, to dir to anvi lape… si poz twa kestion la, to pu dir non to pa dakor ar kriote. Mo krwar twa!

Me 3 fwa par zour to asize devan enn lasiet ki ranpli ek kriote ek maltretans!

To konpasion kifer selektif?

Kifer sanla so soufrans tous twa me lot la so soufrans glis lor twa kouma dilo lor bred sonz?

Kifer lapenn enn mama vo plis ki lapenn enn lot mama? Kifer to diskriminn ant lamour?

Kan to kone tou le de soufer parey, kifer to defann enn ek inior lot la?

Mo pa konpran…

To enn bon dimounn twa!

Me…

Mo kone ki to finn sibir enn dekoneksion depi to lanfans… finn montre twa kontan enn ek manz lot…

Lekol, gran dimounn, TV, piblisite, ledikasion ki finn donn twa inn met twa dan enn moul pu swiv lamass…

Eski samem ki to oule? Ou bien to anvi kas sa lasenn dan to lespri la ek koumans pans par to tousel?

To pa ti anvi fer to prop lopinion ek pran to prop desizion ek dekondisionn twa?

Pa finn ariv ler align to ban valer ek to ban aksion?

To enn bon dimoun twa… Rekonekte twa ek seki vre!

To konpasion… fann li partou!

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.